top of page

G reeting

​인사말

로고 블랙.png
단장님.jpg

Dr. Jae Keun Park

- 유네스코 국제콩쿠르연맹 수석부회장,

   아시아연맹회장

 

- 유네스코 국제전문무용교사협회회장

인사말 영.png
코리아국제발레콩쿠르
Dr. Jae Keun Park
President of KIBC
싸인.png
bottom of page